Update Anime

16/10/60

15/10/60

14/10/60

13/10/60

12/10/60

11/10/60

10/10/60

09/10/60

08/10/60

07/10/60

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Absolute Duo Episode 12กล่าวถึง ในโลกที่ Blaze เป็นอาวุธที่ถูกสร้างขึ้นจากวิญญาณและกำลังใจ แต่ทว่า โคโคโนเอะ โทรุ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษจาก 1 ในพันคน หลังจากสูญเสียคนสำคัญไปเพราะขาดพลังที่ปกป้อง เขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนโคเรียวที่ซึ่งสอนการต่อสู้นั้น แทนที่จะได้ Blaze เป็นอาวุธแบบคนทั่วไป เขากลับเครื่องป้องกันแบบ “โล่” มาแทน

Absolute Duo [Sub Thai ]