Update Anime

24/06/60

22/06/60

21/06/60

19/06/60

18/06/60

16/06/60

15/06/60

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Punch Line [Sub Thai]เรื่องย่อ
 อิริดาสึ ยูตะ เด็กหนุ่มที่อาจจะทำให้มนุษยชาติสูญสิ้นได้ ถ้าเขาได้เห็นกางเกงในผู้หญิง