Update Anime

17/11/60

15/11/60

13/11/60

12/11/60

11/11/60

09/11/60

08/11/60

07/11/60

06/11/60

04/11/60

02/11/60

01/11/60

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Hayate no gotoku Season 1-2 ฮายาเตะ พ่อบ้านประจันบาญ ปี 1-2 + The movie [Dvd rip]


Hayate no gotoku Season 2 ฮายาเตะ พ่อบ้านประจันบาญ ปี 1 [Dvd rip]

Vol.1-13 End

Vol.1  Part 1  Part 2

Vol.2  Part 1  Part 2

Vol.3  Part 1  Part 2

Vol.4  Part 1  Part 2

Vol.5  Part 1  Part 2

Vol.6  Part 1  Part 2

Vol.7  Part 1  Part 2

Vol.8  Part 1  Part 2

Vol.9  Part 1  Part 2

Vol.10  Part 1  Part 2

Vol.11  Part 1  Part 2

Vol.12  Part 1  Part 2

Vol.13  Part 1  Part 2

End


Hayate no gotoku Season 2 ฮายาเตะ พ่อบ้านประจันบาญ ปี 2 [Dvd rip]

Vol.1-9 End

OVA  Part 1  Part 2

Vol.1  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.2  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.3  Part 1  Part 2  Part 3Vol.6  Part 1  Part 2  Part 3

Vol.7  Part 1  Part 2  Part 3


Vol.9  Part 1  Part 2  Part 3


Hayate the Combat Butler the Movie ฮายาเตะ รักกวนๆป่วนถึงสวรรค์