Update Anime

25/04/60

24/04/60

23/04/60

22/04/60

21/04/60

20/04/60

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Infinite Stratos ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า 1 - 2 [Dvd rip]+OvaInfinite Stratos 1 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า 1

ตอนที่ 1-13 จบ 


จบ

Infinite Stratos 2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า 2